Lesníci dětem

Vzdělávací projekt „Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování v Moravskoslezském kraji“ byl zahájen. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Nadace dřevo pro život připravila společně s Ostravskými městskými lesy, s. r. o.,

pro žáky a učitele základních škol v Moravskoslezském kraji vzdělávací projekt „Zavádění vybraných průřezových témat do ŠVP základních škol prostřednictvím projektového vyučování“. Projekt je podpořen grantem z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Moravskoslezském kraji.

Lesníci dětem v Moravskoslezském kraji

Lesníci pomáhají vzdělávat žáky základních škol v úctě k přírodě. V Moravskoslezském kraji je celkem 461 ZŠ a přibližně 112 000 žáků ve věku 6–14 let. Do našeho projektu zapojíme nejméně 60 ZŠ a 8000 žáků, tedy asi 1/8 škol a každého 14. žáka. Rovněž proškolíme nejméně 100 pedagogických pracovníků v projektovém vyučování v rámci průřezových témat Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a Sociální výchova. Učitelé budou spoluvytvářet výukové materiály a tvořit vlastní výukové projekty. Společně zrealizujeme v rámci projektu 600 výukových projektů, jejichž metodika bude zapracována do školních vzdělávacích plánů jednotlivých škol. Veškeré metodické materiály, které v rámci projektu vzniknou, budou zveřejněny na internetu a budou k dispozici všem školám a učitelům v Moravskoslezském kraji. Nadace bude dlouhodobě pro učitele vytvářet metodickou podporu a po skončení projektu garantovat jeho udržitelnost. Výrazným prvkem motivujícím učitele ke spolupráci s nadací může být nabídka určitého materiálního vybavení různými pedagogickými pomůckami, např. sbírky různých přírodnin.

Hlavním cílem projektu je pomoci základním školám zavést do jednotlivých Školních Vzdělávacích Programů vybraná průřezová témata (Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a Sociální výchova) prostřednictvím projektového vyučování. Specifickým cílem je do těchto průřezových témat zavést výukové projekty, jejichž obsahem bude lesnicko-dřevařská tématika a tak vrátit do výuky na ZŠ informace o praktickém hospodaření v lesích a šetrném využívání dřeva jako obnovitelné a ekologické suroviny. Hlavní cílovou skupinou, která bude ve spolupráci s pedagogickými pracovníky (učiteli ZŠ) naplňovat obsah projektu, budou Lesní pedagogové. Lesní pedagogové jsou zaměstnanci lesního majetku, kteří dosud prováděli pedagogickou činnost nad rámec svých povinností. Naší snahou je poskytnout jim metodickou, koordinační a materiální pomoc, aby mohli svou činností přispívat ke vzdělávání žáků základních škol.

Není nám lhostejný rozvoj a budoucnost kraje, jeho životního prostředí, přírodního bohatství a trvale udržitelného uspokojování potřeb jeho obyvatel v souladu s ochranou přírody. Podporujeme rozvoj školství v jednotlivých krajích, již spolupracujeme s řadou škol – podporujeme je finančně, materiálně, pořádáme pro ně naučné exkurze, připravili jsme pro ně vzdělávací programy – lesní pedagogiku, Za tajemstvím dřeva. Pomáháme kraji řešit školskou reformu, kriminalitu mládeže, protidrogovou prevenci, smysluplné naplnění volného času dětí a mládeže podle hesla „kdo si hraje, nezlobí“. Pomáháme školám s vytvářením jejich školních vzdělávacích plánů a aktivním osvojením projektového vyučování. Pomáháme jim s řešením, jak naplnit výuku průřezových témat Environmentální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Osobnostní a Sociální výchova. Pomáháme žákům stát se sebevědomými, samostatnými, slušnými občany rozvíjejícími svůj vztah k přírodě na základě vědomého pochopení přírodních zákonitostí v souladu s uspokojováním potřeb společnosti. Žáci si osvojí kompetence (schopnosti) odpovědně rozhodovat o svém vlastním životě ve vazbě na ohleduplnost k lidem i životnímu prostředí.

Bližší informace o projektu a možnosti zapojení do něj vám poskytne:

  • Ing. Jan Řezáč - Nadace dřevo pro život
  • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
  • Telefon: +420 724 576 008