KPI se lektorsky zapojila

V lesnictví se v posledních letech vytvořila nová skupina odborníků na práci s veřejností. Jsou to lesníci – lesní pedagogové, kteří absolvovali speciální vzdělávací kurs. Lesní pedagogika je celosvětově uznávaný vzdělávací systém zaměřený na komunikaci s veřejností, předávání informací o trvale udržitelném obhospodařování lesů

a posilování pozitivního vztahu veřejnosti k práci vlastníků lesů a lesníků.

KPI se lektorsky zapojila do akce

Lesní pedagogové spolupracují se Sdružením PEFC ČR. Vzhledem k tomu, že téměř každý lesní pedagog pracuje na lesním majetku, který je certifikován podle PEFC ČR, může velmi snadno využít informací o certifikaci při komunikaci s veřejností, které objasňuje principy hospodaření na daném majetku, a současně tak systém PEFC propagovat. Stávající společenské trendy ukazují, že veřejnost výrazně pozitivně přijímá a považuje za pravdivé informace vydané nezávislým kontrolním subjektem o úrovni hospodaření jakéhokoliv podniku a dodržování určitých standardů a kritérií. Certifikační systém PEFC představuje nezávislý audit péče o lesy realizovaný třetím nestranným subjektem. Vlastníci lesů a lesníci tak mohou plně využít komunikační potenciál výroku nezávislého auditora o úrovni jejich péče o lesy. Nadace dřevo pro život již pět let připravuje vzdělávací projekty zaměřené na mládež a poslední dva roky spolupracuje s lesními pedagogy a pomáhá jim začlenit lesní pedagogiku do rámce probíhající školské reformy. V loňském roce proto nadace připravila projekt propojující certifikační systém PEFC a lesní pedagogiku. Cílem projektu je začlenění informací o PEFC ČR prostřednictvím lesní pedagogiky do školních vzdělávacích plánů základních škol v návaznosti na reformu školství.

Pro lesní pedagogy jsme připravili dva čtyřdenní vzdělávací kursy – jeden na Křivoklátě a druhý v Boršově u Moravské Třebové. Lesníci se zde seznámili s principy školské reformy, novými (aktivními a inovativními) formami práce s dětmi, s projektovým vyučováním. Kursy byly organizovány interaktivním způsobem, velká část probíhala přímo v lese, a účastníci si vyzkoušeli a osvojili techniky práce s textem, metody objevování a řešení problémů, diskusní a komunikační techniky, různé simulace a hraní rolí podle hesla „škola hrou“. Stěžejním prvkem všech aktivit bylo úsilí do metod práce s dětmi přiměřeným způsobem začlenit informace o PEFC a zvýraznit vypovídací hodnotu certifikace o úrovni péče lesníka o les. Z reakcí účastníků je zřejmé, že lesní pedagogové jsou velmi vhodnými potenciálními nositeli informací o PEFC ČR, jež mohou po nezbytné metodické průpravě přirozeně zakomponovat do svých vzdělávacích projektů pro děti, jež realizují přímo v lese, a dále šířit z vlastního vnitřního přesvědčení.

Závěr

Projekt postupně ověřuje možnosti distribuce informací o certifikaci PEFC ČR a výhodnost její propagace mezi cílovou skupinou komunikátorů (lesní pedagogové) majících významný vliv na veřejnost. Připravuje podmínky pro vytvoření vhodných strategií komunikace. Získává klíčové skupiny zprostředkovatelů informací o PEFC ČR, s kterými lze dlouhodobě pracovat. Nabízí členům PEFC ČR profilovat se jako sociálně odpovědné subjekty podporující vzdělávací systém v ČR.

Lesním pedagogům projekt umožnil seznámení se s aktivními formami výuky – projektovým vyučováním jako nástrojem školské reformy. Možnost spolupracovat se silným partnerem (PEFC ČR). Získání nových informací a vytvoření takových myšlenkových postupů a vazeb, které při plném uplatnění zvýší ve veřejném mínění prestiž jeho vlastní osoby i lesního majetku, o který pečuje. Osobní prožití vzdělávacího projektu s tématikou hospodaření v lese, který bude moci realizovat ve své další činnosti jako lesního pedagoga.

Ing. Jan Řezáč - Nadace dřevo pro život